Menu Close

AKTIVOVANÝ KOAGULAČNÍ ČAS – ACT

Screeningová metoda komplexního vyšetření faktorů II, V, VIII, IX, X, XI, XII a fibrinogenu, někdy označovaná i jako modifikovaný APTT.

Vzorek: plná krev (bez antikoagulans) odebraná do speciální zkumavky s aktivátorem srážení (např. kaolinem)

Princip: Srážecí proces iniciovaný reakcí mezi aktivátorem a fosfolipidy trombocytů za účasti vápenatých iontů.

Po naplnění a promíchaní zkumavky sledování času nezbytného k vytvoření koagula. Zkumavku je nutné udržovat při teplotě 37°C (např. v axile).

Referenční rozmezí (kaolin-based aktivátor)
Ca 55-80 s
Fe 55-85 s

Interpretace:

Relevantním nálezem je pouze prodloužení ACT. Tato metoda je zatížená jistou subjektivitou, proto se doporučuje opatrná interpretace, případně doplnění o citlivější stanovení APTT.  K prodloužení ACT dochází v případě poklesu koncentrace jednotlivých faktorů na úroveň 10 %. Naproti tomu, u APTT je prodloužení pozorováno, poklesne-li koncentrace některého z faktorů již na úroveň 30 %. Výsledek ACT, na rozdíl od APTT, je významně ovlivněn množstvím trombocytů. ACT je vhodným screeningovým testem pro detekci závažné deficience srážecích faktorů, a to jak vrozených (hemofílie A, deficience faktoru VIII), tak získaných (DIC, antikoagulační rodenticidy).

Prodloužení ACT:

  • deficience některého ze sledovaných faktorů (fibrinogen, II, V, VIII, IX, X, XI, XII)
  • závažná trombocytopenie – snížení počtu trombocytů pod 10 x 109/l prodlouží ACT cca o 10-20 s