Menu Close

HODNOCENÍ KREVNÍHO NÁTĚRU

Vyšetřením periferní krve hematologickým analyzátorem jsou klinikovi poskytnuty spolehlivé a citlivé hodnoty trombocytů, na základě kterých lze určit závažnost trombocytopenie. U pacientů s abnormální distribucí destiček ve vzorku je však nutné interpretovat výsledky obezřetně, resp. korigovat je mikroskopicky. Hlavním důvodem je pseudotrombocytopenie, která nastává zejména z důvodu agregace trombocytů. Ke shlukování destiček dochází zejména v důsledku jejich aktivace při odběru a skladování vzorků krve. Mikroskopické vyšetření lze však využít i v  případech, kdy není měření dat k dispozici.

Hodnocení počtu a morfologie trombocytů se provádí na panopticky obarveném krevním nátěru, a to v oblasti monolayeru, tj. v oblasti, kde se erytrocyty navzájem zřídka dotýkají a mají patrné centrální projasnění.

 

POČET TROMBOCYTŮ

Trombocyty jsou počítány při celkovém 1000x zvětšení. Fyziologicky je v zorném poli (ZP) pozorováno u psů 8-29 plt/ZP, u koček 10-29 plt/ZP, přičemž jeden trombocyt v zorném poli odpovídá přibližně hodnotě PLT 20×109/l. Odhadovaný počet trombocytů se následně vypočítá pomocí vzorce:

PLT (×109/l) = průměrný počet trombocytů na 10 ZP × 20.

Výsledek se uvádí v jednotkách x 109/L.

 

MORFOLOGIE

Samotné morfologické posouzení destiček se provádí při celkovém 1000násobném zvětšení. Pro zhodnocení výskytu agregátů je doporučováno prohlédnout krevní nátěr při menším, 400x zvětšení. Shluky trombocytů, které jsou natolik velké, že jsou zachyceny i při tomhle přehledném zvětšení, jsou obvykle kumulovány na distálním konci krevního nátěru.

Kromě počtu poskytuje mikroskopické vyšetření také informaci ohledně velikosti a tvaru trombocytů. Velké trombocyty dosahující, nebo i přesahující velikost erytrocytů (makrotrombocyty) jsou častým nálezem u pacientů s trombocytopenií, kde kostní dřeň kompenzuje snížený počet cirkulujících destiček vyplavením mladších buněk, které jsou větší a funkčně aktivnější. Proto u těchto pacientů nedochází k nadměrnému krvácení ani při výraznější trombocytopenii. Přítomnost velkých aktivovaných destiček bez nálezu agregátů u psů s virulentní babeziózou vysvětluje sníženou tendenci krvácení i přes vážnou trombocytopenii.

Přítomnost velkých trombocytů může také souviset s fyziologickou makrotrombocytózou u některých plemen psů (např. kavalír King Charles španěl).

Neaktivní trombocyt je bezjaderná buňka diskoidního tvaru. Výskyt pseudopodií a nepravidelných tvarů svědčí o její aktivaci, nejčastěji probíhající při odběru krve a následném skladování vzorku.