Menu Close

TEST KRVÁCENÍ Z BUKÁLNÍ SLIZNICE (BUCAL MUCOSA BLEEDING TIME) – BMBT

In vivo test hodnotící primární hemostázu.

 

Princip: Vytvoření standardizovaného řezu na bukální sliznici, jehož hloubka je dostačující pro interakci trombocytů s cévním endotelem za tvorby destičkového trombu, avšak nevyžadující účast fibrinu.

 

Metodika: Měření času od vytvoření incize do zastavení krvácení.

Před samotným měřením je nutné pacienta fixovat. Horní pysk se ohrne a fixuje obinadlem kolem maxily a mandibuly tak, aby nedošlo k zaškrcení cév. Skalpelem se provede standardizovaný řez bukální sliznicí v oblasti nad premoláry (např. vyskakovací skalpel Surgicutt vytvoří incizi  5mm dlouhou a 1mm hlubokou), pokud možno mimo výskyt prominujících cév. Krev vytékající z incize je vsakována do buničité vaty, nebo gázy, která se přiloží vedle incize, aniž by se jí dotýkala. Měření času začíná vytvořením incize a končí v momentu, kdy se krev přestane vsakovat.

 

Referenční rozmezí
– Ca do 4 min; Fe do 3 min
– (při vWD až 10 min a více)

 

Interpretace

Test krvácení z bukální sliznice je používán jako screeningová metoda pro poruchy primární hemostáze u zvířat, která mají fyziologický počet trombocytů (ale možnou poruchu jejich funkce) a fyziologické hodnoty koagulačních testů (PT, APTT, TT). Klinický význam má jenom jeho prodloužení.

Pokud je test proveden správně, čas nebude prodloužen u pacientů s poruchou sekundární hemostáze (včetně vrozených koagulopatií  i intoxikace antikoagulačními rodenticidy). Vzhledem k variabilitě výsledků testu by měla být jejich interpretace obezřetná. Abnormální výsledek by měl být verifikován specifickými testy jako je agregometrie, nebo tromboleastografie. Výhodou BMBT je jeho snadná dostupnost v klinické praxi. Měření BMBT však není spolehlivou metodou pro predikci krvácení při chirurgickém zákroku.

 

Prodloužené hodnoty BMBT

Měření BMBT testuje primární hemostázu, tzn. trombocyty (počet a funkci),  vWF (množství a funkci) a vaskulopatie.

  • Trombocytopenie – BMBT může být prodloužen u psů s počtem destiček < 90 x 109/l
  • Trombocytopatie – vrozené (napr. Chediak-Higashi syndrom u koček), nebo získané (urémie, antitrombotická léčba).
  • vWD – BMBT bude prodloužen u psů se středně závažnou až vážnou deficiencí vWF (< 20 %). Psy s II. typem vWD (nižší koncentrace i abnormální struktura vWF) mohou mít prodloužený BMBT i při vyšších hladinách vWF. Pacienti s III. typem vWD (nejzávažnější typ vWD, téměř absence vWF) mohou mít výrazně prodloužený BMBT (víc jak 10 minut, nebo se krvácení spontánně nezastaví vůbec). BMBT není vhodným screeningovým testem pro vWD, nakolik u u psů s  koncentrací vWF vyšší než 20 % k jeho prodloužení nedochází. U tohoto dědičného onemocnění je indikováno vyšetření koncentrace vWF. 

 

Chyby

Test krvácení z bukální sliznice je zatížen horší opakovatelností a to i v případě, je-li do proveden stejnou osobou. Důvodem mohou být:

  • Hloubka řezu – přestože je skalpel navržen k vykonání plytké incize, vyvíjením tlaku na skalpel bude řez hlubší, což může iniciovat sekundární hemostázu, tj. výsledek BMBT může být ve fyziologickém rozmezí.
  • Síla utažení obinadla – stáze krve, komprimace, nebo prokrvení způsobené přílišným utažením obinadla zapříčiní silnější krvácení, tj. prodloužení BMBT
  • Technika vsakování odtékající krve – buničitá vata by se vytvořené incize nijak neměla dotýkat; případná komprimace rány, nebo odstranění vytvářejícího trombu zkrátí, resp. prodlouží BMBT.